Reklamační podmínky

Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující musí vadné zboží zaslat na  náklady Prodávajícího na adresu určenou Prodávajícím. Balík musí být označen viditelně “Reklamace” a obsahovat:

  • reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství)
  • kopii nákupního dokladu
  • podrobný popis závady
  • dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (adresa, telefonní číslo)

Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí Prodávající.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré námi uvedené zboží zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne uvedeného na prodejním dokladu, pokud výrobce neposkytuje záruku na dobu delší.

Pro dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.

V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací, montáží apod.) bude Kupujícímu účtován poplatek za lokalizaci a opravu závady a zboží bude na náklady Kupujícího zasláno na jeho adresu.

Kupující je povinen toto uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14  dnů od ukončení reklamačního řízení.