Politika kvality

Politika kvality společnosti Plastpol s.r.o.

Záměrem společnosti Plastpol s.r.o. je poskytovat výrobu plastových výrobků a modelů, CNC obrábění a dělení materiálů a 3D konstrukční práce tak, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost, dále na jakost, ceny, termíny dodání, na rozsah služeb a v neposlední řadě na minimalizaci dopadů činnosti společnosti na životní prostředí. Tyto požadavky chce organizace naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušenosti zákazníků a dodavatelů, za využití nových poznatků vědy a techniky.

V souladu s tímto záměrem si společnost Plastpol s.r.o. se sídlem v Nová Ves U Nového Města na Moravě stanovuje následující politiku kvality :

Politika kvality

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka.

 • Cílem všech naších činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka

 • Chceme zlepšením všech procesů společnosti a zlepšením vztahů se spolupracujícími subjekty docílit schopnost beze zbytku plnit požadavky zákazníka a jednat v souladu s jeho přáními a požadavky.

 

VZTAH KE SPOLEČNOSTI, TRHU

 • Naším cílem je dosáhnou stabilního postavení v oblasti obchodu s nástroji mezi srovnatelnou konkurencí v regionu.

 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.

 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

 • Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

 

VZTAH K PRACOVNÍKŮM

 • Každý náš pracovník je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému kvality.

 • Kvalitní a odpovědná práce každého pracovníka je zárukou úspěchu společnosti.

 • Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, a morálních vlastností .

 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu školení a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

 • Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost ke společnosti. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

 

VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši současní dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.

 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele.

 • Požadujeme mít ze svých dodavatelů partnery na stejné úrovni zajištění kvality.

 • Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

 

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

 • Naší snahou je dosáhnout souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 a tím plnit požadavky systému managementu kvality.

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému.

 

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.

 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

 

PŘÍSTUP K OKOLÍ A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

 • Zavazujeme se plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech činnostech společnosti.

 • Chceme udržovat životní prostředí a své okolí na takové úrovni, která bude nejen splňovat požadavky předpisů ale i oprávněné požadavky zájmových skupin.

 

Nové Vsi U Nového Města na Moravě dne 18. 10. 2017

Ludvík Polnický v.r.

jednatel